Afd.bestyrelsen

Formand Ingelise Buczio

Ingelise Garbers
Yvonne Ahlgren

William Blom, suppleant

Afdelingsbestyrelsens arbejde

Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet.

Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre. 

Beboerne i en boligafdeling vælger selv afdelingsbestyrelsen. Valget til bestyrelsen bliver foretaget på et ordinært beboermøde i henhold til selskabets vedtægter og afdelingens regler. Alle beboere i en boligafdeling har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, og hver husstand har to stemmer. Alle beboere i afdelingen kan - helt frem til selve valghandlingen - stille op som kandidater til afdelingsbestyrelsen (både lejeren på lejekontrakten og dennes myndige husstandsmedlemmer).

I afdeling Ravnsletlund er det besluttet, at afdelingsbestyrelsen består af fire medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Formanden vælges på afdelingsmødet. 

Afdelingsmøderne 

I september måned holder alle boligafdelingerne afdelingsmøde. Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse.

Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Dagsorden udsendes senest en måned før mødet afholdes, og materiale til brug ved mødet udsendes senest ugen op til mødet.

NÆSTE AFDELINGSMØDE BLIVER AFHOLDT TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2018, indkaldelse er omdelt.